Ekotechnika
Vzorkovací a měřicí přístroje pro fyziologii rostlin, hydrogeologii, hydrologii, pedologii, meteorologii, sanační technologie a pro diagnostiku životního prostředí

21. - 22. 11. 2017 - Vodní toky 2017

Vážení přátelé, 

Ve dnech 21. - 22. listopadu se v Hradci Králové uskuteční již 15. ročník vodohospodářské konference s mezinárodní účastí „Vodní toky 2017“ zaměřené na správu vodních toků.

Hlavní témata konference pro odborné přednášky a příspěvky do sborníku jsou:

  • Problematika správy vodních toků a správy povodí
  • Podpora financování technických opatření na vodních tocích z veřejných zdrojů
  • Realizovaná protipovodňová opatření po 20 resp. 15 letech od katastrofálních povodní v letech 1997 a 2002
  • Řešení extrémních hydrologických jevů (sucho, povodně)
  • Zkušenosti z přípravy a realizace projektů prevence před povodněmi, zmírnění negativních účinků suchých období a zlepšení vodního režimu v krajině
  • Legislativa a výzkum ve vodním hospodářství

Podrobné informace naleznete na webu konference a ve 2.cirkuláři s programem přednášek.

dodavatelé

naši klienti