Ekotechnika
Vzorkovací a měřicí přístroje pro fyziologii rostlin, hydrogeologii, hydrologii, pedologii, meteorologii, sanační technologie a pro diagnostiku životního prostředí

Obchodní podmínky

Všeobecné dodací podmínky firmy Ekotechnika spol. s r.o., č. VDP216/1

Článek I.

Úvodní ustanovení

1.1.      Tyto Všeobecné dodací podmínky (dále též „VDP“) upravují vztahy při dodávkách zboží a/nebo služeb mezi společností Ekotechnika spol. s r.o., se sídlem Mokropeská 1832, PSČ 252 28, Černošice, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 53570 (dále též „prodávající“) a kupujícím. Veškeré odchylky od VDP musí být písemně dohodnuty v příslušné smlouvě (dále též jen jako „smlouva“). Ustanovení  smlouvy mají přednost před VDP. Práva a povinnosti smluvních stran neupravené  ve smlouvě nebo VDP se řídí právním řádem České republiky, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník v platném znění (dále též  jako „obč. zák.“).

1.2.      Pojem „smlouva“ znamená písemnou  smlouvu uzavřenou mezi kupujícím a prodávajícím pro účely těchto VDP a/nebo písemnou objednávku kupujícího na zboží a služby, a to za podmínek a v rozsahu, v jakém byla písemně potvrzena prodávajícím, včetně všech jejich písemných příloh a dodatků. Potvrzením objednávky se rozumí i konkludentní akceptace faktury, kterou prodávající vystaví na zboží a/nebo služby, uvedené v písemné objednávce kupujícího a kterou zašle nebo předá prodávající kupujícímu. Pojem „zboží znamená movité věci určené jednotlivě nebo určené co do množství a druhu ve specifikaci, která je součástí smlouvy, anebo software, který je ve smlouvě nebo jejích přílohách specifikován názvem a také služby, které mohou, ale nemusí souviset s dodávkou zboží (zpravidla technické činnosti doprovázející instalaci dodaných technologií).


Článek II.

   Předmět smlouvy

2.1.       Prodávající se uzavřením smlouvy zavazuje dodat kupujícímu věc(i) nebo i software  vyjmenovaný ve smlouvě, nebo jejích přílohách (dále též „zboží“) nebo i dílo a/nebo i služby, (dále též „služby“) a umožnit mu nabytí vlastnického práva k dodanému zboží a/nebo službám předmětu koupě.

2.2.       Prodávající odevzdá kupujícímu zboží a/nebo služby v ujednaném množství, jakosti a provedení. Sjednává se, že zboží a/nebo služby budou odpovídat specifikaci uvedené v objednávce jen tehdy, pokud byla písemně akceptována v Potvrzení objednávky, vystaveném prodávajícím a doručeném kupujícímu, nebo ve smlouvě.
 

2.3.      Zboží a/nebo služby  budou  dodávány funkční a ve standardní kvalitě.

2.4.      Kupující se zavazuje převzít  zboží a/nebo služby a zaplatit za ně prodávajícímu sjednanou  cenu.

2.5.      Veškeré neúplné informace poskytnuté kupujícím pro obchodní případ z této smlouvy či v objednávce chybějící specifikace, detaily či podmínky jdou výhradně k tíži kupujícího.

2.6.      Dokumentace ke zboží a/nebo službám je dodávána zpravidla v anglickém jazyce, není-li ve smlouvě ujednáno jinak. Za úplatu může být dokumentace pro kupujícího přeložena do jiného jazyka.

2.7.      Veškeré výkonové parametry, rozměry, hmotnosti, ceny a další informace uváděné v katalogových listech, na webových stránkách a v další dokumentaci prodávajícího jsou nezávazné. Závaznými se stávají pouze, pokud je toto výslovně uvedeno ve smlouvě.

2.8.      Veškeré výkresy a technické podklady vztahující se ke zboží a/nebo službám, které byly  nebo budou  jednou stranou předány druhé straně před nebo po uzavření smlouvy, zůstávají výlučným majetkem předávající strany. Bez jejího souhlasu nesmí být použity k výrobě zboží, mohou však být použity k montáži, uvedení do provozu, nebo údržbě zboží.

2.9.      Bez souhlasu předávající strany si nesmí druhá strana pořizovat kopie, reprodukovat technické podklady a předávat je třetí osobě. Za třetí osobu není považován konečný uživatel zboží a/nebo služeb, pokud je odlišný od kupujícího.

2.10.     Požaduje-li kupující provedení přejímacích zkoušek za jeho přítomnosti u výrobce zboží,  musí to být explicitně  sjednáno ve smlouvě. Jinak se má za to, že tyto přejímací zkoušky nejsou předmětem smlouvy.

2.11.     Prodávající nemá povinnost dodat díly nebo příslušenství ke zboží, které nebylo objednáno, pokud takový díl nebo takové příslušenství netvoří s dodávanou věcí základní funkční celek, tj. pokud bez nich věc není funkční.

Článek III.

Dodací doba

3.1.        Prodávající se zavazuje dodat ve smlouvě sjednané zboží a/nebo služby kupujícímu do termínu, který je uveden na Potvrzení objednávky, vystaveném prodávajícím, nebo ve smlouvě.

            Dodací lhůta začíná běžet od splnění poslední z následujících podmínek:
-         uzavření smlouvy,
-         vydání všech povolení k dodání nebo dovozu zboží zajišťovaných kupujícím,
-         připsání prvé zálohové platby na účet prodávajícího v případě, že je dohodnuta zálohová platba za zboží a/nebo služby ve prospěch prodávajícího (viz. čl. IV.),  pak bude zboží dodáno ve výše sjednané dodací lhůtě, nejdříve však 7 dní po připsání zálohové platby na bankovní účet prodávajícího.

            3.2.      Dílčí a postupné dodávky dodávaného zboží a/nebo služeb jsou povoleny.

Článek IV.

Cena, platební a dodací podmínky

4.1.       Sjednaná Cena (dále též jako „Cena“)  neobsahuje daň z přidané hodnoty (dále též jako „DPH“). V sjednané ceně také není zahrnuto dopravné a balné není-li ve smlouvě stanoveno jinak.
Pokud kupující nepřevezme zboží na adrese skladu prodávajícího a požaduje zaslání zboží jinam, pak bude dopravné fakturováno dle skutečných nákladů, hrazených dopravci. Kupující se zavazuje zaplatit DPH ve výši stanovené zákonem, platné v den vystavení daňového dokladu (faktury).  DPH a dopravné bude na faktuře uvedeno samostatnou položkou.  
Sjednaná Cena platí pro směnný kurz EUR/USD/GBP (ČSOB devizy prodej) ke dni podpisu kupní smlouvy.
V případě že ke dni fakturace dojde ke změně tohoto kurzu o více než 3%, kupující souhlasí s tím, že fakturovaná částka může být prodávajícím upravena ve stejném poměru, jako je skutečný poměr obou těchto kurzů. Při tom bude použita měna, za kterou bylo zboží nakoupeno od výrobce zboží prodávajícím.
Prodávajícímu vzniká právo na zaplacení celé kupní ceny dodáním předmětu koupě, resp. převzetím zboží a/nebo služeb kupujícím nebo jeho zástupcem.

4.2.      Cena zboží a/nebo služeb  nezahrnuje:

a)     přejímku dodávaných komponentů u výrobce,
b)    instalaci zboží,
c)     překlad návodů a další dokumentace do češtiny,
d)    zaškolení obsluhy.

Pokud bude některý z citovaných úkonů anebo jiných úkonů týkajících se dodávaného zboží požadovat, budou takové úkony vyúčtovány zvlášť. To musí být sjednáno ve smlouvě nebo v jejím dodatku.

            4.3.      Kupující uhradí kupní cenu a související služby prodávajícímu takto:

-         50% ceny ve lhůtě 14 dnů od vystavení zálohové faktury;
-         50% ceny ve lhůtě 14 dnů od vystavení konečné faktury, která bude obsahovat vyúčtování dříve přijatých dílčích plnění. Částečné dodávky budou fakturovány po jejich dodání ve výši odpovídající množství dodaného zboží.

Peněžní závazek kupujícího z uvedeného obchodního případu je splněn připsáním příslušné částky ve prospěch bankovního účtu prodávajícího. Riziko dopravy peněz a náklady na bankovní transfer nese kupující. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH a dle účetních předpisů. Jiné platební podmínky mohou být sjednány ve smlouvě.

4.4.      Kupující převezme zboží na  adrese skladu prodávajícího po předchozí dohodě o přesném termínu předání, který bude sjednán  v pracovních dnech mezi 09:00 a 17:00 hodinou.

Pokud kupující požaduje zboží a/nebo služby doručit jinam, pak prodávající doručí zboží prostřednictvím dopravce na adresu, kterou mu písemně sdělí kupující. Na této adrese kupující, jeho zástupce, nebo zaměstnanec kupujícího zboží a/nebo služby převezme. Převzetí zboží a/nebo služeb zástupce kupujícího, nebo jeho zaměstnanec, potvrdí na dodacím listu, nebo na přepravních dokumentech dopravce, který zboží kupujícímu doručí.

Vykládku zboží si zajistí kupující na vlastní náklady (je-li k vykládce potřeba jeřáb nebo jiný manipulační prostředek).

4.5.       Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v souladu s dohodnutými podmínkami dodávky dle INCOTERMS, poslední vydání v době uzavření smlouvy, není-li písemně dohodnuto jinak, platí podmínka dodávky Incoterms „DDP Černošice“ – sklad prodávajícího. Rizika na zboží a/nebo z dodaných služeb přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem převzetí zboží a/nebo dodaných služeb kupujícím, jeho zástupcem, nebo zaměstnancem kupujícího. V případě, že kupující požaduje zboží doručit na jím požadovanou adresu, přechází rizika na zboží jeho předáním prodávajícím prvnímu dopravci ve smyslu čl. IV. odst. 4. 4. těchto VDP.

4.6.      Kupující se zavazuje převzít objednané nebo nasmlouvané zboží a/nebo služby p v místě dodání a zajistit převzetí oprávněnou osobou v běžné pracovní době.  Drobné vady zboží a/nebo dodaných služeb, které nebrání použití, nejsou důvodem pro odmítnutí převzetí zboží.

4.7.      Pokud kupující nepřevezme objednané nebo nasmlouvané zboží a/nebo služby  v dohodnutém termínu, má se za to, že k plnění došlo třetí den po tomto termínu a prodávajícímu vzniká právo na zaplacení dohodnuté  ceny, eventuálně skladného či dalších vzniklých vícenákladů v souvislosti s nepřevzetím zboží a/nebo nepotvrzením převzetí služeb kupujícím.

4.8.      Vlastnické právo prodávaného zboží přechází na kupujícího až úplným zaplacením Ceny zboží, dohodnuté ve smlouvě a uhrazené dle čl. IV. odstavce 4.3 těchto VDP, včetně DPH. Pokud nejsou faktury za dodané zboží uhrazeny ani 45 dnů po splatnosti má prodávající právo zboží kupujícímu odebrat na náklady kupujícího. Skladné za zboží v takovém případě hradí kupující až do přechodu vlastnictví na kupujícího. Zboží je ve vlastnictví prodávajícího až do zaplacení celé ceny zboží včetně DPH. Výhrada vlastnictví nemá vliv na přechod rizik dle článku čl. IV. odst. 4. 5. těchto VDP.

4.9.      Prodávajícímu vzniká právo na zaplacení celé dohodnuté  ceny dodáním objednaného či nasmlouvaného zboží a/nebo služeb předmětu koupě, resp. převzetím zboží a/nebo služeb kupujícím, zaměstnancem kupujícího, nebo jeho pověřeným zástupcem. U služeb, které byly dodány vzniká právo na zaplacení ceny jejich dodáním.  Určité dohodnuté služby mohou být dodané také prostřednictvím emailu.

4.10.     Prodávající má právo vystavit konečnou fakturu – daňový doklad po dodání zboží a/nebo služeb kupujícímu, nebo po předání zboží dopravci, pokud kupující požaduje zboží doručit na jinou adresu, než na adresu skladu prodávajícího.

Článek V.

Vyšší moc

5.1.      Obě strany jsou oprávněny pozastavit plnění svých povinností ze smlouvy po dobu, po kterou trvají okolnosti vylučující odpovědnost (dále jen „Vyšší moc“). Za Vyšší moc se považuje překážka, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále že by v době uzavření smlouvy tuto překážku předvídala. Za případy Vyšší moci se považují zejména: stávka, epidemie, požár, přírodní katastrofa, mobilizace, válka, povstání, zabavení zboží, embargo, zákaz transferu deviz, teroristický útok apod.

5.2.      Vyšší moc vylučuje nárok na uplatnění smluvních pokut proti straně postižené Vyšší mocí.

5.3.      Strana dovolávající se postižení Vyšší mocí musí tuto skutečnost neprodleně písemně oznámit druhé straně a provést veškerá možná opatření ke zmírnění následků neplnění smluvních povinností.

Článek VI.

Odpovědnost za vady, záruční podmínky

6.1.      Věc či dodaná služba je vadná nemá-li vlastnosti sjednané v  této smlouvě. Záruční doba činí 12 měsíců od data dodání zboží a/nebo služeb kupujícímu, nebo od data jeho předání dopravci (požaduje-li kupující dodání zboží jinam než je adresa sídla prodávajícího). Kupující je v rámci uplatnění vad oprávněn uplatňovat jen odstranění vady formou opravy dodaného zboží a/nebo služeb , nebo dodáním nového zboží  a/nebo služeb. O tom, která z variant odstranění vady na zboží a/nebo službách bude použita, rozhoduje prodávající. Smluvní strany se dohodly, že ostatní nároky kupujícího dle § 2106 obč. zák. nevznikají a kupující se jich výslovně vzdává.

6.2.      Záruka se nevztahuje na komponenty, které nejsou předmětem koupě, dohodnuté dodávky nebo objednaného plnění dle smlouvy.

6.3.      Kupující je povinen zaplatit kupní cenu bez ohledu na existenci případných vad zboží a/nebo služeb.

6.4.      Kupující je povinen písemně oznámit prodávajícímu veškeré vady zboží a/nebo služeb, a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději však do pěti pracovních dnů, jinak jeho právo z  vad zanikne. Vady zboží a/nebo služeb, které mohou způsobit škodu, je kupující povinen oznámit prodávajícímu okamžitě s následným písemným potvrzením. Písemné oznámení vady musí obsahovat popis vady.

6.5.      Po doručení oznámení vady je prodávající povinen bez zbytečného odkladu a na své náklady tyto vady odstranit. Vadné části zboží a/nebo služeb, které byly vyměněny, zůstávají v majetku prodávajícího.

6.6.      Pro opravené části zboží a/nebo části služeb platí tříměsíční záruční doba a podmínky záruky jako pro původní dodávku. U ostatních částí zboží se záruční doba prodlužuje pouze o dobu, po kterou tyto části zboží a/nebo části služeb musely být mimo provoz v důsledku odstraňování vady. Pokud se strany nedohodly jinak, končí záruční doba vždy nejpozději 12 měsíců, a to buď od data dodání zboží a/nebo služeb kupujícímu, nebo jeho předání dopravci, podle toho ve kterém režimu kupující zboží převzal.

6.7.      Záruka se nevztahuje na běžné provozní opotřebení zboží při jeho obvyklém použití, dále na vady zboží způsobené neodborným zásahem nebo nesprávným použitím kupujícím nebo třetí osobou, a na vady zboží, u kterých nelze prokázat, že vznikly použitím vadného materiálu, chybnou konstrukcí nebo neúplným zpracováním, zejména vady zboží vzniklé chybnou údržbou, nedodržením návodů k použití, jeho přetěžováním nebo nadměrným namáháním, použitím nevhodných provozních prostředků, atmosférickou elektřinou, chemickými a elektrolytickými vlivy a dále všemi dalšími příčinami bez zavinění prodávajícího.

6.8.      Záruka se také nevztahuje na vady a nedostatky, ke kterým došlo kupujícím nebo třetí osobou na základě špatné instalace zboží, neodpovídající dokumentaci, chybné montáži či nekvalifikovaným uvedením do provozu nebo provozováním zboží mimo přípustné hodnoty.

Článek VII.

Smluvní pokuty, odstoupení od smlouvy a další ujednání

7.1.      Prodlení prodávajícího s dodáním zboží a/nebo služeb opravňuje kupujícího k uplatnění smluvních pokut vůči prodávajícímu, pouze v tom případě, že kupující prodávajícího na tuto skutečnost předem písemně upozornil. Smluvní pokuta pak začne běžet od data, kdy bylo prodávajícímu doručeno toto upozornění. Smluvní pokuta je sjednána ve výši 0,05 % z ceny zboží nebo služeb bez DPH za každý den prodlení. Souhrnná výše všech smluvních pokut je limitována částkou ve výši 7 % celkové ceny zboží nebo služeb, podle toho, které části dodávky se smluvní pokuta týká. V případě prodlení prodávajícího s dílčí dodávkou zboží či služeb, je smluvní pokuta kalkulována z ceny zpožděné dílčí dodávky. Smluvní pokuty jsou splatné na základě penalizační faktury vystavené kupujícím, se splatností 30 dní avšak nikoli dříve než dojde k dodání zboží či služeb.

7.2.      Prodlení kupujícího se zaplacením jeho peněžních závazků opravňuje prodávajícího k uplatnění smluvní pokuty vůči kupujícímu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. Prodlení kupujícího se zaplacením jeho peněžních závazků vyplývajících ze smlouvy nebo jakéhokoli jiného závazkového vztahu mezi kupujícím a prodávajícím opravňuje prodávajícího k pozastavení dodání (nevydání) zboží a/nebo služeb dle smlouvy, a to až do úplného zaplacení. O tuto dobu se prodlužuje doba dodání zboží a/nebo služeb. Tímto ujednáním o smluvní pokutě není dotčen nárok prodávajícího na úhradu škody, která mu vznikla porušením smluvní povinnosti kupujícím.

7.3.      Celková souhrnná odpovědnost prodávajícího za veškeré škody včetně smluvních pokut a dalších nároků kupujícího vzniklých v souvislosti s porušením jedné nebo více povinností prodávajícího z této smlouvy a z odpovědnosti za dodané zboží nebo za dodané služby dle této smlouvy je limitována maximální částkou ve výši 15% z celkové Ceny zboží nebo služeb dodaných podle smlouvy (bez DPH) a nepřevýší celkovou souhrnnou odpovědnost výrobce zboží.

7.4.      Kupující je oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy nebo potvrzené objednávky nebo tyto   zrušit po předchozím písemném souhlasu prodávajícího a po zaplacení odstupného ve výši 0,25 x sjednaná Cena zboží a po úhradě prokazatelně vzniklých nákladů prodávajícího na rozpracované dodávky. To platí i v případě, kdy prodávající již kupujícímu dodávku částečně splnil. V případě poskytnutí zálohy ze strany kupujícího, bude tato záloha započtena na úhradu odstupného.

7.5.      Kupující i prodávající jsou oprávněni odstoupit od  smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy druhou smluvní stranou. Za podstatné porušení smlouvy se považuje prodlení prodávajícího s dodáním předmětu koupě delší než 90 dní i po zaslaném písemném avízu od kupujícího a prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny delší než 90 dní. Prodávající je oprávněn odstoupit od této smlouvy také v případě, že bude proti druhé smluvní stranězahájeno insolvenční řízení.

7.6.      Odstoupení od smlouvy je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně, přičemž smlouva zaniká od počátku a strany jsou povinny si vrátit vše, co si dosud na jejím základě plnily.

7.7.      V případě, že kupující odstoupí od této smlouvy, zavazuje se uhradit prokazatelné náklady, které vznikly prodávajícímu v souvislosti s touto smlouvou do doby odstoupení kupujícím, tj. zejména náklady spojené s obstaráním zboží prodávajícím pro kupujícího. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva prodávajícího vyplývající z plnění této smlouvy do odstoupení.

7.8.      V případě, že prodávající odstoupí od této smlouvy, zavazuje se kupující uhradit prokazatelné náklady, které vznikly prodávajícímu v souvislosti s touto smlouvu do doby odstoupení prodávajícím a také které vznikly po odstoupení od citované smlouvy s úkony spojenými se zbožím a/nebo službami, tj. zejména náklady spojené s obstaráním a uložením či dopravou zboží a rozpracovanými subdodávkami. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva prodávajícího vyplývající z plnění této smlouvy.

7.9.      Kupující prohlašuje, že je mu znám specifický charakter dodávaného zboží (zejména, že se jedná o specifické vzorkovací, měřicí a vyhodnocovací přístroje pro vědecké použití) a doprovodných novátorských postupů a služeb, a že některé z takto dodávaných přístrojů mohou být pouhými vědeckými prototypy, anebo úzce specializovanými výrobky a zavazuje se při jednání s prodávajícím a jeho dodavateli, tj. výrobci těchto prototypů brát na tuto skutečnost ohled. Tato skutečnost bude zohledněna ve prospěch prodávajícího také v případě způsobu řešení uplatněných reklamací (např. lhůty, případná alternativní plnění, netypická řešení reklamací apod.).

7.10.     Kupující dále prohlašuje, že dodané zboží a/nebo služby  vždy provozovat výhradně podle návodu k použití, který mu dodá prodávající a bude přitom respektovat všechny obecně závazné předpisy a technické normy.

7.11.     Veškeré změny ze strany kupujícího, které vyvstanou v průběhu výroby zboží či rozpracovaných služeb, mohou být brány prodávajícím v úvahu pouze za předpokladu, že kupující uhradí všechny vícenáklady s těmito změnami spojené a bude akceptovat odpovídající prodloužení termínu dodávky. Tyto změny smlouvy musí být předmětem písemného dodatku ke smlouvě, přičemž jiná forma se nepřipouští. Smluvní strany se dohodly, že modifikace nabídky jejím adresátem není návrhem na uzavření smlouvy a nevyvolává účinky stanovené zákonem.

7.12.     Smluvní strany se ve smyslu ust. § 630 odst. 1 obč. zák. dohodly na prodloužení promlčecí doby  z jakýchkoliv práv a povinností vyplývajících ze smlouvy a u všech nároků vzniklých na základě této smlouvy na 5 (pět) let. Citovaná lhůta počíná běžet buď předáním zboží prodávajícím k první přepravě, nebo dodáním zboží zástupci kupujícího.

Článek VIII.

Závěrečná ustanovení

8.1.      Práva a povinnosti smluvních stran neupravené ve smlouvě se řídí právním řádem České republiky, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb. obč. zák.

8.2.      Veškerá ujednání týkající se předmětu kupní smlouvy, učiněná před jejím uzavřením pozbývají platnosti dnem uzavření této smlouvy oběma smluvními stranami. V případě rozporu významu textu objednávky vystavené před uzavřením této smlouvy a významu textu této smlouvy má přednost význam textu této smlouvy.

8.3.      Žádná ze smluvních stran není oprávněna bez výslovného předchozího písemného souhlasu druhé strany postoupit svá práva a povinnosti z této smlouvy třetí osobě nebo provést jednostranný zápočet. Ujednání podle předchozí věty neplatí v případě postoupení splatných pohledávek prodávajícího vůči kupujícímu na třetí osobu a/nebo pro jednostranný zápočet nároků prodávajícího z této smlouvy vůči kupujícímu.

8.4.      Smluvní strany se zavazují případné spory ze smlouvy, rozpory ve výkladu některých ustanovení, nebo rozpory při uzavírání dodatků řešit cestou smíru a vzájemných jednání. V případě, že dohoda nebude možná, budou veškeré spory z této smlouvy, včetně sporů v souvislosti s jejím uzavřením a platností, rozhodnuty příslušným soudem.

8.5.      Ustanovení smlouvy budou posuzována jako samostatná a oddělitelná ujednání a neplatnost, nebo nevymahatelnost některého z nich nesmí ovlivnit platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení této smlouvy. Obě strany vyjadřují přání, aby v případě, že příslušný soud shledá neplatnost či nevymahatelnost některého ustanovení, pak tento soud interpretoval sporné ustanovení způsobem, umožňujícím jeho platnost a vymahatelnost na základě práva a zachoval v co největší míře původní obsah dohodnutého ustanovení.

8.6.      V případě změny obchodního jména, názvu, sídla, právní formy, statutárních orgánů nebo i způsobu jejich jednání za smluvní stranu, bankovního spojení a čísla účtu, oznámí strana, které se některá ze zmíněných změn týká, tuto skutečnost písemně druhé smluvní straně a to bez zbytečného odkladu. V případě nesplnění této povinnosti kupujícím, bude případná nedoručená korespondence zaslaná kupujícímu považována za doručenou třetím dnem ode dne jejího odeslání.

8.7.      Veškeré změny a doplňky již uzavřené  smlouvy musí být provedeny formou číslovaných dodatků.

8.8.      Má se za to, že  zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb byla doručena třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání. Účastníci smlouvy se zavazují při elektronické komunikaci používat e-mailové adresy, které si písemně pro komunikaci o smlouvě sdělili.

8.9.      Na uvedenou e-mailovou komunikaci bude smluvními stranami hleděno jako na závaznou komunikaci, která však nesmí být v rozporu s uzavřenou  smlouvou, jinak se v části, která citovaným dokumentům odporuje, nepřihlíží. 

8.10.     Za stranu prodávající je oprávněn smlouvu uzavírat, měnit či podepisovat jednatel společnosti, nebo jím pověřená osoba na základě plné moci.

8.11.     Za stranu kupující je oprávněn smlouvu uzavírat, měnit či podepisovat statutární zástupce kupujícího, nebo kupující v případě že kupujícím je OSVČ.

 

V Černošicích, dne 1. 9. 2016

Obchodní podmínky ke stažení: 

dodavatelé

naši klienti